รับสมัครระดับ ปวส.
   -  
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

ผู้สมัครสอบ ปวช. รอบปกติ

   -  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป
   -  หากไม่มีหลักฐานผลการเรียนจากโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ >> ให้ดาวน์โหลดไฟล์ Excel  "คิดคะแนนเฉลี่ยสะสม" <<

       นำผลการเรียนรายวิชาจาก ปพ.6 ไปกรอกในไฟล์แล้วพิมพ์ออก นำมาวันสมัครพร้อม ปพ.6 ตัวจริง 
       หากเป็นฉบับถ่ายเอกสารต้องมีลายเซ็นรับรองจากทางโรงเรียน